e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Supercontables

Coral García Ramada

Centre: Colegio Asunción de Nuestra Señora

Lloc: Comunitat Valenciana

Nivell: Cicles formatius (1r curs del Cicle formatiu de grado mitjà en gestió administrativa)

 

Enllaç

Pràctica d’ensenyament de tècnica comptable a través de flipped learning i una escape room.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

 • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
 • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
 • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
 • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
 • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
 • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.
 • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS

Supercontables

Coral García Ramada

Center: Colegio Asunción de Nuestra Señora

Place: Comunidad Valenciana

Level: Post-compulsory secondary education (1st course of vocational training on administration)

 

Link

Sequence of activities for teaching accounting through a flipped learning and an escape room.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

 • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
 • Se han recogido evidencias de los resultados de aprendizaje durante el proceso de evaluación.
 • Evidence of learning outcomes has been collected during the assessment process.
 • The design of the activities has implied the use of DT to favor the implementation of methodologies that promote the active learning of the students.
 • The planning of the activities has included the digital competence of the students.
 • The DTs have favored inclusive education, aimed at the participation of all students, especially students with Specific Educational Support Needs.
 • Carrying out the learning activities has involved mobilizing knowledge, skills and/or attitudes related to information management and knowledge creation through the use of TD.
 • TDs are used during the evaluation and/or the formative assessment process of students.

+ INFO

Supercontables

Coral García Ramada

Centro: Colegio Asunción de Nuestra Señora

Lugar: Comunidad Valenciana

Nivel: Ciclos formativos (1º curso del Ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa)

 

Enlace

Práctica de enseñanza de técnica contable a través de flipped learning y un escape room.

Consideramos que se trata de una práctica de referencia, puesto que cumple diversos criterios pedagógicos generales y específicos de la competencia digital docente:

 • Se ha implementado un proceso didáctico completo en la práctica: Planificación – implementación – evaluación.
 • Se han recogido evidencias de los resultados de aprendizaje durante el proceso de evaluación.
 • Se ha incorporado una perspectiva inclusiva en la planificación e implementación didáctica, el diseño de las actividades, la evaluación y la elaboración de los materiales.
 • El diseño de las actividades ha implicado el uso de TD para favorecer la implementación de metodologías que promuevan el aprendizaje activo del alumnado.
 • La planificación didáctica de las actividades ha incluido la competencia digital del alumnado.
 • Las TD han favorecido la atención inclusiva, orientada a la participación de todo el alumnado, especialmente de los alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
 • La realización de las actividades de aprendizaje ha implicado movilizar conocimientos, habilidades y/o actitudes relacionadas con la gestión de la información y la creación de conocimiento mediante el uso de TD.
 • Se utilizan las TD durante el proceso de evaluación y/o seguimiento de los estudiantes.

SABER MÁS