e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Relatos cooperativos

David Rubiato Ruiz

Centre: CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón (CIFP La Laboral)

Lloc: Principado de Asturias

Nivell: Cicle formatiu (també adaptable a ESO i Batxillerat)

 

Enllaç

Concurs d’escriptura creativa cooperativa partint d’un mateix paràgraf inicial mitjançant Teams i Pinterest.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

  • L’experiència s’alinea amb algun dels objectius del Projecte Educatiu de Centre o de les necessitats expressades al projecte de direcció.
  • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
  • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
  • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
  • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.

SABER-NE MÉS

Relatos cooperativos

David Rubiato Ruiz

Center: CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón (CIFP La Laboral)

Place: Principado de Asturias

Level: Vocational training (also adaptable to compulsory and post-compulsory secondary education)

 

Link

Cooperative creative writing contest using the same opening paragraph through Teams and Pinterest.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

  • The experience is aligned with one of the objectives of the Educational Project of the Center or with the needs expressed in the management Project.
  • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
  • An inclusive perspective has been integrated in the educational planning and implementation, the design of activities, the evaluation and the preparation of materials.
  • The planning of the activities has included the digital competence of the students.
  • Carrying out the learning activities has involved mobilizing knowledge, skills and/or attitudes related to information management and knowledge creation through the use of TD.

+ IFNO