e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Mapamundi interactivo de animales

Mirentxu (María) Pardo Artero

Centre: CEIP Isidoro Andrés Villarroya

Lloc: Comunitat Valenciana

Nivell: Infantil

 

Enllaç

Projecte d’aprenentatge dels països i continents a través d’un globus terraqüi de realitat augmentada i la creació d’una enciplopèdia d’animals amb Chroma Key. Després els infants creen un mapamundi interactiu amb Genially.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

 • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
 • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
 • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
 • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
 • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
 • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.

SABER-NE MÉS

Mapamundi interactivo de animales

Mirentxu (María) Pardo Artero

Center: CEIP Isidoro Andrés Villarroya

Place: Comunidad Valenciana

Level: Preschool education

 

Link

Learning project of the countries and continents through an augmented reality globe and the creation of an encyclopedia of animals with Chroma Key. Then they create an interactive world map with Genially.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

 • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
 • Evidence of learning outcomes has been collected during the assessment process.
 • An inclusive perspective has been integrated in the educational planning and implementation, the design of activities, the evaluation and the preparation of materials.
 • The improvement in the learning process is evidenced, from the evaluation process, through an objective analysis of the information collected.
 • The design of the activities has implied the use of DT to favor the implementation of methodologies that promote the active learning of the students.
 • The DTs have favored inclusive education, aimed at the participation of all students, especially students with Specific Educational Support Needs.
 • Carrying out the learning activities has involved mobilizing knowledge, skills and/or attitudes related to information management and knowledge creation through the use of TD.

+ INFO

Mapamundi interactivo de animales

Mirentxu (María) Pardo Artero

Centro: CEIP Isidoro Andrés Villarroya

Lugar: Comunidad Valenciana

Nivel: Infantil

 

Enlace

Proyecto de aprendizaje de los países y continentes a través de un globo terráqueo de realidad aumentada y la creación de una enciplopedia de animales con Chroma Key. Después crean un mapamundi interactivo con Genially.

Consideramos que se trata de una práctica de referencia, puesto que cumple diversos criterios pedagógicos generales y específicos de la competencia digital docente:

 • Se ha implementado un proceso didáctico completo en la práctica: Planificación – implementación – evaluación.
 • Se han recogido evidencias de los resultados de aprendizaje durante el proceso de evaluación.
 • Se ha incorporado una perspectiva inclusiva en la planificación e implementación didáctica, el diseño de las actividades, la evaluación y la elaboración de los materiales.
 • El diseño de las actividades ha implicado el uso de TD para favorecer la implementación de metodologías que promuevan el aprendizaje activo del alumnado.
 • La planificación didáctica de las actividades ha incluido la competencia digital del alumnado.
 • Las TD han favorecido la atención inclusiva, orientada a la participación de todo el alumnado, especialmente de los alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
 • La realización de las actividades de aprendizaje ha implicado movilizar conocimientos, habilidades y/o actitudes relacionadas con la gestión de la información y la creación de conocimiento mediante el uso de TD.

SABER MÁS