e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Guardian@s del planeta Tierra

Jesús Javier “Chuso” Gómez Soler

Centre: CEIP Virgen de Monserrate

Lloc: Comunitat Valenciana

Nivell: Infantil

 

Enllaç

Projecte trimestral sobre la cura del medi ambient a través de múltiples TD i amb contacte permanent amb les famílies a través de les TD.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

 • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
 • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
 • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
 • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
 • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.
 • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS

Guardian@s del planeta Tierra

Jesús Javier “Chuso” Gómez Soler

Center: CEIP Virgen de Monserrate

Place: Comunidad Valenciana

Level: Preschool

 

Link

Project of a three month of duration aiming at caring for the environment through the use of multiple digital technologies and in constantly contact with families.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

 • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
 • Evidence of learning outcomes has been collected during the assessment process.
 • The design of the activities has implied the use of DT to favor the implementation of methodologies that promote the active learning of the students.
 • The planning of the activities has included the digital competence of the students.
 • The DTs have favored inclusive education, aimed at the participation of all students, especially students with Specific Educational Support Needs
 • Carrying out the learning activities has involved mobilizing knowledge, skills and/or attitudes related to information management and knowledge creation through the use of TD.
 • TDs are used during the evaluation and/or the formative assessment process of students.

+ IFNO