e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

De la mente a nuestras manos

Mario Alcarazo Cañete

Centre: Colegio Base

Lloc: Comunitat de Madrid

Nivell: Infantil

 

Enllaç

Projecte d´introducció de la programació i impressió 3D en educació infantil.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

 • L’experiència s’alinea amb algun dels objectius del Projecte Educatiu de Centre o de les necessitats expressades al projecte de direcció.
 • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
 • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
 • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
 • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
 • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
 • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS

De la mente a nuestras manos

Mario Alcarazo Cañete

Center: Colegio Base

Place: Comunidad de Madrid

Level: Infantil

 

Link

Project for introducing programmation and 3D printing in early childhood education.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

 • The experience is aligned with one of the objectives of the Educational Project of the Center or with the needs expressed in the management Project.
 • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
 • Evidence of learning outcomes has been collected during the assessment process.
 • An inclusive perspective has been integrated in the educational planning and implementation, the design of activities, the evaluation and the preparation of materials.
 • The design of the activities has implied the use of DT to favor the implementation of methodologies that promote the active learning of the students.
 • The planning of the activities has included the digital competence of the students.
 • TDs are used during the evaluation and/or the formative assessment process of students.

+ INFO