e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Cives Romani

Javier Gómez Jiménez

Centre: Colegio Sagrado Corazón (Las Esclavas), Fundación Spínola

Lloc: Andalucía

Nivell: Secundària (4t ESO)

 

Enllaç

«Aventura» d’aprenentatge de llatí basada en jocs, xarxes socials, proves i reptes. S’utilitzen codis QR, realitat virtual i vídeos.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

 • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
 • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
 • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
 • La millora en el procés d’aprenentatge s’evidencia, a partir del procés d’avaluació, mitjançant una anàlisi objectiva de la informació recollida.
 • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
 • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
 • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS

Cives Romani

Javier Gómez Jiménez

Center: Colegio Sagrado Corazón (Las Esclavas), Fundación Spínola

Place: Andalucía

Level: Upper-secondary school (4º ESO)

 

Link

«Adventure» for learning Latin, based on games, social networks, tests and challenges, using QR codes, virtual reality and videos, as well.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

 • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
 • Evidence of learning outcomes has been collected during the assessment process.
 • An inclusive perspective has been integrated in the educational planning and implementation, the design of activities, the evaluation and the preparation of materials.
 • The improvement in the learning process is evidenced, from the evaluation process, through an objective analysis of the information collected.
 • The design of the activities has implied the use of DT to favor the implementation of methodologies that promote the active learning of the students.
 • The planning of the activities has included the digital competence of the students.
 • The DTs have favored inclusive education, aimed at the participation of all students, especially students with Specific Educational Support Needs.
 • TDs are used during the evaluation and/or the formative assessment process of students.

+ INFO