e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Aula Rincones Tecnológicos

Nieves García Moran

Centre: CP San Pedro de los Arcos

Lloc: Oviedo

Nivell: Educación infantil

 

Enllaç

 En aquest projecte es descriu el desenvolupament d’una aula de racons tecnològics, aprofitant l’equipament informàtic del centre, que es trobava en desús.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

 • L’experiència s’alinea amb algun dels objectius del Projecte Educatiu de Centre o de les necessitats expressades al projecte de direcció.
 • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
 • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
 • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
 • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
 • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.

SABER-NE MÉS

Aula Rincones Tecnológicos

Nieves García Moran

Center: CP San Pedro de los Arcos

Place: Oviedo

Level: Preschool education

 

Link

 This educational project describes the development of a classroom with technological corners, taking advantage of the school’s computer equipment, which was in disuse.

We consider this activity as a reference practice, since it meets different general and specific pedagogical criteria related to the teaching digital competence:

 • The experience is aligned with one of the objectives of the Educational Project of the Center or with the needs expressed in the management Project.
 • A complete didactic process has been implemented in this practice: Planning – implementation – evaluation.
 • Se han recogido evidencias de los resultados de aprendizaje durante el proceso de evaluación.
 • Evidence of learning outcomes has been collected during the assessment process.
 • The design of the activities has implied the use of DT to favor the implementation of methodologies that promote the active learning of the students.
 • The planning of the activities has included the digital competence of the students.
 • The DTs have favored inclusive education, aimed at the participation of all students, especially students with Specific Educational Support Needs.
 • Carrying out the learning activities has involved mobilizing knowledge, skills and/or attitudes related to information management and knowledge creation through the use of TD.

+ INFO