e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

Indicadors de qualitat

 

L’observatori es nodreix del treball de recerca de més de 2 anys en què diferents fases o iteracions ajuden a definir i prioritzar de manera teòrica i aplicada els indicadors per a la conceptualització i l’avaluació dels usos didàctics de les TIC per part del professorat, tant de primària com de secundària, a Espanya. Aquests indicadors es classifiquen en quatre àmbits principals:

  • El desenvolupament de la CDD del professorat tant en formació com en exercici
  • L’aplicació de la tecnologia en centres formatius
  • L’ús dels recursos tecnològics en els processos d’aprenentatge
  • L’eficiència dels programes i accions de formació del professorat

El primer model d’ús de l’observatori va ser definit per l’equip investigador aplicant els indicadors a partir de les necessitats educatives detectades. La seva posterior validació per experts i expertes en l’àmbit, va donar lloc a la versió beta de l’observatori. Recollides les evidències de la implementació i revisada la primera proposta es va realitzar una segona aplicació utilitzant els mateixos indicadors de qualitat descrits anteriorment.

En aquesta pàgina es presenta la versió final de la Guia d’indicadors, contrastats i prioritzats, per a la millora de la qualitat en l’ús de les TIC en els centres educatius del nostre país, també utilitzada per a la definició de l’observatori.

Juntament amb aquesta guia, i a mesura que avanç l’anàlisi de les dades recopilades, es posarà a la disposició de la comunitat educativa diverses pautes i eines per a l’autoavaluació del grau de maduresa digital del centre educatiu.